Nổ hũ đổi thưởng bessel.ỏg (Việt Nam) Trang chủ

Họp Hội đồng Thẩm định cấp bộ Chương trình Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3 và 4 theo quyết định số 1719/QĐ-TTg

22/11/2023

      Thực hiện Quyết định số 886/QĐ-UBDT ngày 16/11/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Hội đồng Thẩm định cấp bộ Chương trình Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3 và 4 trong Nội dung 1, Tiểu Dự án 2, Dự án 5 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/11/2023, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc đã diễn ra cuộc họp Hội đồng dưới sự chủ trì của ThS. Nông Thị Hà - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch Hội đồng. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng là các chuyên gia, các nhà khoa học đến từ các bộ, ngành và các địa phương, Ban Giám đốc Học viện Dân tộc, đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ và thành viên Ban Biên soạn, Tổ Biên soạn chương trình cùng viên chức theo dõi và thực hiện nhiệm vụ biên soạn.

Toàn cảnh cuộc họp

      Sau khi thông qua Quyết định thành lập, Hội đồng đã thống nhất cử TS. Lê Thị Mai Hoa - Ủy viên Hội đồng làm Thư ký khoa học. GS. TS. Trần Trung - Giám đốc Học viện Dân tộc đã báo cáo tóm tắt quá trình biên soạn giáo trình và các phản biện đã có những ý kiến đánh giá, nhận xét về đối với Chương trình.

ThS. Nông Thị Hà - Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại cuộc họp

      Sau khi các thành viên Hội đồng tiến hành thảo luận, ThS. Nông Thị Hà - Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia Hội đồng, đồng chí Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Hội đồng đánh giá cao Học viện Dân tộc trong thời qua đã làm việc nghiêm túc để biên soạn đề cương 6 chuyên đề giảng dạy phù hợp với đối tượng 3 và đối tượng 4; các chuyên đề trong chương trình là cần thiết đối với bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc, đặc biệt trong triển khai thực hiện hiệu quả Nội dung 1, Tiểu dự án 2, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, các chuyên đề cần biên soạn có tính mở để phù hợp với từng vùng dân tộc thiểu số và miền núi cũng như từng giai đoạn; tên chuyên đề điều chỉnh theo góp ý của Hội đồng; thống nhất các khái niệm theo từng chuyên đề tránh trùng lắp; vấn đề thảo luận cần bám sát thực tiễn.

      Hội đồng đã bỏ phiếu, kết quả 7/7 thành viên Hội đồng đánh giá kết quả Đạt. Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Nông Thị Hà đề nghị Ban biên soạn tiếp thu, nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung nội dung cho phù hợp và hoàn thiện để trình Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc phê duyệt, ban hành chương trình theo đúng quy định./. Học viện Dân tộc đã làm việc nghiêm túc để biên soạn 6 chuyên đề giảng dạy phù hợp với đối tượng 3 và đối tượng 4; các chuyên đề không trùng lắp với các chương trình bồi dưỡng của các bộ, ngành khác. Tuy nhiên, chuyên đề cần biên soạn có tính mở để phù hợp với từng vùng dân tộc thiểu số cũng như từng giai đoạn; tên chuyên đề điều chỉnh theo góp ý của Hội đồng; cần bổ sung thêm nội dung; câu hỏi thảo luận bám sát thực tiễn; thống nhất tài liệu tham khảo để không bị trùng nhau giữa các chuyên đề của chương trình. Trên cơ sở góp ý, đánh giá của Hội đồng, Ban biên soạn tiếp thu, nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung nội dung cho phù hợp và hoàn thiện thủ tục tiếp theo đúng quy trình./.

Minh Quân

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068