Nổ hũ đổi thưởng bessel.ỏg (Việt Nam) Trang chủ

BAN GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

 

Giám đốc: GS. TS. Trần Trung

0243.786.8108

KHOA CƠ BẢN

0243.795.7205

KHOA DỰ BỊ ĐẠI HỌC

0243.541.0041

KHOA SAU ĐẠI HỌC

0243.767.3196

KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC

0243.783.1663

KHOA VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ 

0243.553.9542

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN

0243.783.1662

0243.791.3001 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

0243.226.2594

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI VỤ

0243.783.1658

0243.767.3200

0243.784.8893 

PHÒNG ĐÀO TẠO

0243.783.1661

0243.226.2593 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

0243.784.9890 

PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

0243.553.9543 

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ & HỌC SINH, SINH VIÊN

0243.767.3201 

VIỆN CHIẾN LƯỢC CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

0246.684.4162

0243.791.3003 

VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA DÂN TỘC

0243.791.2996

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CÔNG TÁC DÂN TỘC

02437.957.206 

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

0243.783.1660

0243.791.3004

TRUNG TÂM TƯ VẤN CHUYỂN GIAO KH& CN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN MÚI

0243.765.3708

TRUNG TÂM HỖ TRỢ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

0243.795.7205

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU DÂN TỘC

0243.210.4827

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068